EN régi oldal

Adatkezelési szabályzat

Résztvevői adatvédelmi tájékoztató

 

Az Artemisszió Alapítvány jelen dokumentumban tájékoztatja a programjai iránt érdeklődőket és azok résztvevőit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Az adatkezelő

Artemisszió Alapítvány (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 10., nyilvántartási szám: 01-01-0007089; e-mail:info@artemisszio.hu; telefon: +36/70-321-3078)

 

A kezelt adatok köre

Az Alapítvány az érdeklődőktől, illetve a résztvevőktől a program/esemény jellegétől függően kér adatszolgáltatást. A kezelt adatok a személyes kapcsolatfelvételt biztosító alapadatok (név, email cím, telefonszám) mellett kiterjedhetnek az adott esemény szervezéséhez és szakmai előkészítéséhez szükséges egyéb információkra is (pl. ételérzékenység, érdeklődési kör, tanulmányi végzettség stb.). Amennyiben programunk a résztvevők beazonosíthatóságát is megköveteli, a kezelt adatok köre kiterjed a születési és lakcímadatokra is.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az események/programok iránti érdeklődés, illetve az azokra való jelentkezés során az adatok megadása a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A résztvevők által megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés céljai

A bekért adatok minden esetben kifejezetten szükségesek az adott esemény/program megfelelő színvonalú előkészítéséhez, megszerevezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez, illetve az adott szakmai program résztvevői biztonságának minél teljesebb garantálásához.

Programjaink fejlesztése érdekében a kezelt adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatokat az Alapítvány a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve, ha speciális szakmai vagy krízishelyzetben külső szakmai segítség (ügyvéd, pszichológus stb.) igénybevételére van szükség, és a segítség kéréséhez az adattulajdonos is hozzájárul.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat.

 

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

 

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az Artemisszió Alapítvány email-es vagy postai elérhetőségén (info@artemisszio.hu, 1445 Budapest, Pf. 355).

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén (1445 Budapest, Pf. 355.), illetve az info@artemisszio.hu e-mail címen.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat an Online-IT Consulting Kft. által kezelt és felügyelt szerveren tároljuk.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, amennyiben úgy érzi, hogy az Artemisszió Alapítvány megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@artemisszio.hu e-mail címre jutassa el.

 

Az Artemisszió Alapítvány az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.